Governance

Governance is de manier waarop een organisatie wordt bestuurd en hoe toezicht wordt gehouden op het bestuur. Het Gooi en Omstreken heeft haar visie op toezicht en besturen vastgelegd in het document visie op toezicht en besturen. Belangrijke uitgangspunten zijn transparantie, verantwoording en het bijdragen aan de maatschappelijke opgave. Het document visie op toezicht en besturen is samen met de Governance code de basis voor de inrichting van de governance bij Het Gooi en Omstreken. 

 

Governance Code

Transparantie in beleid, uitvoering en verantwoording is voor Het Gooi en Omstreken een belangrijk onderwerp. Daarom onderschrijven de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder de principes uit de Aedes Governance Code voor woningcorporaties. De Governance Code voor woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiŽle beheersing. De onderstaande documenten maken zichtbaar hoe Het Gooi en Omstreken uitvoering geeft aan de bepalingen in de Governance Code.

 

Governance structuur
Het Gooi en Omstreken is een stichting met een twee-lagen-structuur: de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder en daaronder drie afdelingen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie (HGO). De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter.

 

Integriteitscode
Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom is er een Gedragscode integriteit opgesteld. Ook verwachten wij van onze klanten en onze samenwerkingspartners dat zij zich aan deze normen houden. Daarom is deze integriteitscode openbaar en kenbaar gemaakt.

 

Klokkenluidersregeling
Het Gooi en Omstreken kent ook een Klokkenluidersregeling. Medewerkers die een misstand vermoeden, kunnen deze anoniem melden aan de leidinggevende, directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en/of vertrouwenspersoon. De klokkenluidersregeling waarborgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties.

 

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht over de beloning voor het bestuur van Het Gooi en Omstreken. In het Reglement van de Remuneratiecommissie is bepaald hoe de commissie werkt. Het remuneratierapport is niet als apart document opgenomen op de site. De reden hiervoor is dat de belangrijkste punten uit dit rapport zijn opgenomen in het Jaarverslag.

 

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is de heer M. (Maarten) Van Gessel (18-11-1958). De heer Van Gessel is sinds 1 juli 2016 directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd met een benoeming voor 4 jaar als directeur-bestuurder conform de woningwet. De heer Van Gessel geeft leiding aan de gehele organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder werkt volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Statuten van Het Gooi en Omstreken en het Bestuursreglement
 
Visitatie 2014
In 2014 heeft Ecorys een visitatie uitgevoerd bij Het Gooi en Omstreken over de periode 2010-2013. Deze visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld op vijf verschillende velden. Het Gooi en Omstreken scoort op alle velden boven de norm. De overall- score is een 7,6. Meer informatie, het rapport en de bestuurlijke verklaring vindt u hier.

Visitatie 2010 
Het Gooi en Omstreken heeft zich in het najaar van 2010 voor het eerst laten visiteren, conform de afspraken die zijn gemaakt in de Aedes Code. Conclusie van de onafhankelijke visitatiecommissie: ĎHet Gooi en Omstreken is een goed georganiseerde en professionele organisatie. De corporatie is resultaatgericht, doet wat ze belooft en legt daarover transparant verantwoording af.í Voor haar maatschappelijke prestaties is Het Gooi en Omstreken met vlag en wimpel geslaagd en scoort hiervoor gemiddeld een 7. Meer leest u in het Visitatierapport of in de Samenvatting van het visitatierapport.

 

Jaarverslag 2017
Het Jaarverslag 2017 is volgens de richtlijnen van de Governance Code opgesteld. In ons jaarverslag kunt u in hoofdstuk 8 lezen welke ontwikkelingen er in 2017 bij Het Gooi en Omstreken zijn geweest op het gebied van Governance. In gevallen dat er wordt afgeweken van de code, wordt dit toegelicht.

 

Auditcommissie

Sinds 2017 heeft Het Gooi en Omstreken een Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de RvT. De taken en bevoegdheden staan in het Reglement Auditcommissie. De Auditcommisie adviseert de Raad van Toezicht (RvT) onder andere over toezicht en controle van het bestuur, compliance, financiŽle risicoís, interne gedragscodes en financiŽle informatieverschaffing.

 

Overige reglementen
Het Gooi en Omstreken heeft de kaders en uitgangspunten waarop zij inkoopt en aanbesteed vastgelegd in het document Aanbestedingsbeleid 2016. Transparantie, zorgvuldigheid en objectiviteit zijn hierin belangrijke elementen. In het document Kaderreglement Sloop, renovatie en (groot) onderhoud  is het beleid van Het Gooi en Omstreken opgenomen over het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan onze woningen en de betrokkenheid van onze bewoners van die woningen daarbij. Hierin staat onder andere in welke  gevallen verhuiskostenvergoeding kan worden verstrekt.