Het Gooi en Omstreken

Privacyverklaring

Persoonsgegevens verwerken

Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verwerkt de volgende persoonsgegevens van eenieder die een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid wilt (mede)huren of die de huur hiervan wil opzeggen:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • burgerservicenummer (BSN),
 • bankrekeningnummer,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer en
 • e-mailadres.

Bij toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder wordt het verzamelinkomen van de huurder en eventuele medehuurder en medebewoners verwerkt. Vervolgens wordt jaarlijks het aantal personen met inkomen bij de Belastingdienst opgevraagd en of het gezamenlijke huishoudinkomen hoger of lager is dan de drempel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Er worden dus geen inkomensbedragen in euro’s van de Belastingdienst ontvangen, alleen een indicatie of het inkomen hoger of lager is dan de drempelwaarde.

Verkoop woning
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt als iemand een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid wilt kopen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer (BSN).

Doel
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren en om huurders en kopers te kunnen benaderen en informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen, waaronder:

 • toewijzen van huurwoningen,
 • maandelijks afhandelen van huurbetalingen,
 • jaarlijks verhogen van huurprijzen,
 • jaarlijks afrekenen van servicekosten,
 • afrekenen van huur bij huuropzegging,
 • passeren van koopakte en
 • aankondigen en uitvoeren van onderhoud.

Persoonsgegevens van huurders en kopers worden ook verwerkt om hen telefonisch of schriftelijk te benaderen of te informeren, een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren of als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de accountantscontrole en belastingaangifte.

Bewaartermijn
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn wordt hierbij in acht genomen.

Persoonsgegevens delen
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken behoudt zich het recht om de kredietwaardigheid van huurders en kopers te laten toetsen. Hiertoe worden de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt aan kredietwaardigheidsbeoordelaar EDR Consumententoetsing, die gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan bedrijven (bijvoorbeeld vaste aannemers) als dit nodig is voor de levering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsge-gevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen hiervan.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden opgestuurd naar info@gooienom.nl. Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Gegevens (cookies) websitebezoek
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor gebruiksgemak, bijvoorbeeld door voorkeursinstellingen te onthouden. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met telefoonnummer (035) 6726699 of e-mailadres info@gooienom.nl

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autori-teit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummers 1347908, 1630566, 1632560, 1632572, 1632584, 1632596, 1632603.

Hilversum, 30 augustus 2016

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media