Het Gooi en Omstreken

Privacyverklaring verhuur, exploitatie en verkoop

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is een woningcorporatie uit Hilversum met ruim 9.000 verhuureenheden (waarvan meer dan 8.000 sociale huurwoningen) in het Gooi, de Vechtstreek en het Eemland. Bij het verhuren, exploiteren en beheren van onze verhuureenheden, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het controleren van uw identiteit en het opvragen van uw inkomen bij de toewijzing van een huurwoning, het registreren van uw naam en contactgegevens voor het plannen en uitvoeren van onderhoud, het beoordelen en afhandelen van gemeld overlast en het bijhouden van uw huurstanden.

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Wij vinden het van groot belang om aan de AVG te voldoen en om zorgvuldig met uw persoonsgegevens die u ons heeft toevertrouwd, om te gaan. Hierom willen wij u graag informeren welke persoonsgegevens wij waarom verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan (en hiermee uw privacy garanderen) en welke rechten u heeft met betrekking tot u persoonsgegevens die wij verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon of individu. Naast algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, zijn er bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 9 AVG:

 • gegevens over de financiële of economische situatie,
 • gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting,
 • gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens en
 • gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteit)fraude.

Wat zijn verwerkingen volgens de AVG

Verwerkingen zijn alle handelingen die plaats vinden (al dan niet geautomatiseerd) met betrekking tot persoonsgegevens. Zoals genoemd in artikel 4 AVG, gaat het om: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingen persoonsgegevens

Verhuur

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verwerkt de volgende persoonsgegevens van u en eenieder die een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid wilt (mede)huren of die de huur hiervan wilt opzeggen:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • bankrekeningnummer,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer en
 • e-mailadres.

Hierbij wordt uw identiteit geverifieerd en vastgesteld, maar geen kopie van uw identeitsbewijs gemaakt. Uw Burgerservicenummer (BSN) wordt ook niet verwerkt.

Op het moment dat wij een woning aan u toewijzen, wordt uw verzamelinkomen en overige relevante financiële gegevens van u als huurder en van eventuele medehuurder en medebewoner(s) verwerkt. Onderdeel hiervan zijn een inkomensverklaring van de Belastingdienst, overige inkomensbescheiden en een uitreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u nu woont.

Exploitatie                           

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verwerkt hiernaast uw persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst. Zie ‘Doelen’ voor een niet-limitatieve opsomming.

In geval van een inkomensafhankelijke jaarlijkse huurverhoging, wordt bij de Belastingdienst opgevraagd of het gezamenlijke huishoudinkomen per adres hoger of lager is dan de drempel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Er worden geen inkomensbedragen in euro’s van de Belastingdienst ontvangen, alleen een indicatie of dit inkomen hoger of lager is dan de drempelwaarde.

Verkoop

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt als u een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid wilt kopen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Doelen

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken vraagt alleen die persoonsgegevens op die van belang zijn en hanteert hierbij het principe van dataminimalisatie. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt om onder andere de volgende diensten te kunnen leveren:

 • toewijzen, verhuren en opleveren van woningen en overige huureenheden,
 • innen van huren, voorschotten en overige betalingen,
 • maandelijks afhandelen van huurbetalingen,
 • jaarlijks verhogen van huurprijzen,
 • jaarlijks afrekenen van servicekosten,
 • afhandelen en/of overdragen van openstaande huurvorderingen,
 • aankondigen, plannen en (laten) uitvoeren van onderhoud en verbeteringen,
 • in rekening brengen van schade en eigen onderhoud,
 • verbeteren van woonsituatie en (sociale) leefbaarheid,
 • voorkomen en bestrijden van overlast en woonfraude,
 • verwerken van huuropzeggingen,
 • afrekenen van huurstanden bij huuropzegging en
 • passeren van koopakte en opleveren van koopwoningen.

Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u te bezoeken (bv. wooncoach gesprek), om u telefonisch of schriftelijk te benaderen of te informeren, een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren of als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de accountantscontrole en belastingaangifte.

In geval van een huuropzegging, vragen wij altijd uw toestemming om uw contactgegevens aan kandidaat-huurders door te mogen geven, zodat uw woning tijdig kan worden bezichtigd en u beiden de mogelijkheid heeft om roerende goederen over te nemen.

Camerabeelden

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft haar kantoor beveiligd met een automatische toegangsbeveiliging en camera’s. Specifieke locaties en parkeergarages zijn eveneens beveiligd met een automatische toegangsbeveiliging.

In uitzonderlijke situaties en onder bepaalde voorwaarden laat Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (tijdelijk) cameratoezicht aanbrengen op locaties om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan, voor de bescherming van eigendommen en voor de veiligheid van bewoners. In dergelijke gevallen wordt een cameraprotocol gehanteerd.

Digitale nieuwsbrief

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken maakt gebruik van de dienst MailChimp van The Rocket Science Group LLC om digitale nieuwsbrieven per e-mail te versturen. In het kader hiervan is een aparte privacyverklaring ‘digitale nieuwsbrief’ opgesteld en gepubliceerd op onze website.

Grondslagen

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verwerkt alleen uw persoonsgegevens als aan één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen wordt voldaan:

 1. De persoon ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 2. Een contract of overeenkomst wordt opgesteld en deze gegevens hiervoor nodig zijn.
 3. Een wettelijke verplichting hiervoor bestaat waaraan moet worden voldaan.
 4. Het van vitaal belang is voor de persoon of een ander persoon.
 5. Het een publiek taak is die namens de overheid of gemeente wordt uitgevoerd.
 6. Het een gerechtvaardigd belang is voor Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verleent huisvestingsvergunningen namens de gemeenten (uitgezonderd gemeente Baarn) en vervult hiermee ook een publieke taak.

Bewaartermijnen

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn of worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in onze verwerkingenregisters.

Inkomensgegevens voor de toewijzing van huurwoningen, worden tot 1 jaar na de goedkeurende accountantsverklaring bewaard. Persoonsgegevens van voormalige huurders worden tot 5 jaar na einde huurcontract bewaard, tenzij nog niet alle lopende zaken zijn afgehandeld (denk aan een openstaande vordering of woonfraude) en/of hier een langere bewaartermijn voor geldt ter voldoening aan een wettelijke verplichting of bewaarplicht.

Verstrekking aan en verwerkingen door derden

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de levering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hierbij rekening houdend met uw privacy en de eerder genoemde grondslagen en dataminimalisatie.

Voornaamste categoriën van derden zijn: bedrijven die belast zijn met de woningtoewijzing , aannemers, installateurs en andere bedrijven die zorg dragen voor het technisch beheer en onderhoud van ons woningbezit, energieleveranciers, gemeenten en overige overheidsdiensten, collega woningcorporaties, zorginstanties, bedrijven die belast zijn met onze communicatie uitingen (waaronder onze nieuwsbrief), incassobureau’s, deurwaarders, advocaten, notarissen en accountants.

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verkoopt uw persoonsgegevens niet en verstrekt uw persoonsgegevsn ook niet aan derden voor direct marketing doeleinden.

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken behoudt zich het recht om uw kredietwaardigheid te laten toetsen. Hiertoe worden de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt aan kredietwaardigheidsbeoordelaar EDR Consumententoetsing, die gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Convenanten, protocollen, regelingen en overeenkomsten

De derden die uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, onder gedeelde verantwoordelijkheid of onder de verantwoordelijkheid van Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, moeten uiteraard zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Indien wettelijk verplicht, worden hiertoe schriftelijke (werk)afspraken gemaakt en vastgelegd in convenanten, protocollen, modelregelingen gezamenlijke verantwoordelijkheid, verwerkersovereenkomsten, contracten en/of algemene voorwaarden, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

In de overeenkomsten is minimaal benoemd de verantwoordelijkheid voor de verwerking, de melding en afhandeling van datalekken, de technische en organisatorische maatregelen die getroffen worden om Informatie te beveiligen, de afspraken over het inschakelen van andere partijen (verwerkers) bij de verwerking van persoonsgegevens en een verbod op het verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de partij actief deelneemt aan het EU-VS Privacy Shield.

Rechten van betrokkenen bij verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen (datapotabiliteit), te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per e-mail worden opgestuurd naar info@gooienom.nl of schriftelijk naar:

   Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

   T.a.v. Privacy officer

   Postbus 329

   1200 AH Hilversum

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verifieert hierbij uw identiteit, om vast te kunnen stellen dat het verzoek ook echt door u wordt gedaan. Verzoeken moeten door de wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend, als u jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd bent.

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij de beoordeling en afhandeling van uw verzoek, worden de daarvoor geldende wettelijke termijnen aangehouden.

Uw recht op inzage geldt niet voor persoonlijke werkaantekeningen en notities, persoonsgegevens van en over derden en persoonsgegevens die worden gebruikt bij de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen. Uw recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) geldt alleen voor verwerking van digitale persoonsgegevens op grond van toestemming of overeenkomsten.

Correcties, aanvullingen en verwijderingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Deze wijzigingen worden ook doorgegeven aan partijen (o.a. verwerkers) die uw persoonsgegevens hebben ontvangen, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt.

Recht op menselijk blik

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken hanteert geen besluiten op basis van automatische verwerkingen, er vindt altijd een menselijke handeling en blik plaats.

Recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als:

 1. Uw persoonsgegevens niet juist zijn en nog gecorrigeerd moeten worden.
 2. Uw persoonsgegevens onrechtmatig (zonder geldige grondslag) zijn verwerkt.
 3. Uw persoonsgegevens niet meer voor bepaalde doelen nodig zijn.

U heeft hiernaast het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in geval van de grondslagen 'publieke taak' of 'gerechtvaardigd belang'. Gedurende uw bezwaar worden uw persoonsgegevens niet verwerkt en wordt een beperking van de verwerking ingesteld.

Beveiligingsmaatregelen

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van (digitale) gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dit nodis is voor het uitoefenen van hun functies.

Geheimhouding

Alle personen die werkzaam zijn bij Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken of werkzaamheden voor ons verrichten, waaronder inleners en zzp’ers, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Onderdeel van indiensttreding en inhuur is het aanleveren van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en het ondertekenen van een gedragscode integriteit met hierin benoemd een integere omgang met (digitale) gegevens.

Gegevens (cookies) websitebezoek

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor gebruiksgemak, bijvoorbeeld door voorkeursinstellingen te onthouden. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie onze Disclaimer op onze website voor meer informatie over cookies.

Meldingen en vragen

Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met telefoonnummer (035) 67 26 699 of e-mailadres info@gooienom.nl.

Hilversum, 8 maart 2019 (versie 2.0)

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review