Werken bij

Vacature Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid en het bestuur en op de algemene gang van zaken van de corporatie. Ook ziet de RvC toe op de manier waarop Het Gooi en Omstreken in de maatschappij staat en haar maatschappelijke doelen realiseert. De RvC streeft optimale transparantie in denken en doen na, in lijn met de Woningwet. De RvC vult zijn rol constructief-kritisch en onafhankelijk in; niet alleen achteraf, ook anticiperend. Er is ruimte voor scherpe dialoog en collegiale reflectie, in een ontspannen sfeer en met werkplezier. De relatie met de bestuurder, de huurdersorganisatie HGO en de ondernemingsraad is goed, professioneel en ‘zakelijk plezierig’.

De RvC is een multidisciplinair team, competent om toezicht te houden en streeft diversiteit in samenstelling na. De RvC volgt de Governance Code woningcorporaties, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader. Alle leden zijn lid van de VTW.

Let op: de werving van beide vacatures verloopt via bureau Diemen en Van Gestel

De leden beschikken ieder individueel over:

 • Affiniteit met de missie en strategie van Het Gooi en Omstreken en inzicht in de complexiteit waar woningcorporaties in het huidige tijdsbeeld mee te maken hebben.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid bij de volkshuisvestelijke rol van de woningcorporatie, haar klanten en de andere belanghebbenden.
 • Het vermogen om als teamspeler, maar ook autonoom toezicht uit te oefenen.
 • Het vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en in staat zijn om vanuit het perspectief van commissaris te oordelen en diverse overwegingen en invalshoeken kritisch en constructief te toetsen.
 • Financieel en bedrijfseconomisch inzicht in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie en de risico’s die daarbij spelen of de bereidheid dat zich eigen te maken.
 • De tijd voor de uitoefening van de functie.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Een academisch werk- en denkniveau.

Lid met bestuurlijk-politieke profiel

Naast bovengenoemde algemene functie-eisen heb je kennis van en ervaring met (lokaal) overheidsbestuur en politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je hebt de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen in het sociale domein. Je snapt dat “wonen emotie is” en bent bekend met de wensen en noden van huurders en woningzoekenden en de dynamiek in de stad en kleine/ middelgrote dorpen/gemeenten.

Je beschikt over een breed netwerk en kent het krachtenveld waarin corporaties functioneren. Bekendheid met de regio is een pre. Je beschikt over inzicht in moderne principes van ‘good governance’.

Let op: de werving van beide vacatures verloopt via bureau Diemen en Van Gestel

Het lid met het duurzaamheid-vastgoed profiel

Deze functie is een huurderscommissaris-positie: de HGO heeft het recht van bindende voordracht. Dat maakt dat je bekend moet zijn met (huurders)participatie, je kunt inleven in de leef- en  belevingswereld van een huurder en een woningzoekende.
Ook voor deze functie gelden bovenstaande algemene functie-eisen. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met verduurzaming, de energietransitie, gecombineerd met ervaring in vastgoedontwikkeling en -beheer. Het Gooi en Omstreken kent een nieuwbouw-, maar zeker ook een renovatie-opgave. Idealiter heb je kennis van en inzicht in de technische transformatie in de sociale woningbouw. Je kunt met een creatieve, innovatieve kijk je commissarisrol vorm geven.

Gelet op de samenstelling van de RvC is er ruimte om één van de vacant komende posities niet alleen open te stellen voor ervaren, maar ook voor onervaren toezichthouders, zolang een heldere visie op toezicht houden en de bereidheid om zich snel in te werken, bestaan.

Let op: de werving van beide vacatures verloopt via bureau Diemen en Van Gestel


Honorarium
 

Een lid van de RvC ontvangt een vergoeding overeenkomstig de beroepsregel van de VTW. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Je cv, vergezeld van een motivatiebrief, kun je tot en met 4 september 2022 via deze link toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature is 4 september (einde week 35).
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 5 en 16 september (weken 36 en 37).
 • Een eerste selectiegesprek met de selectiecommissie vindt plaats tussen 26 en 30 september (week 39).
 • Een tweede selectiegesprek met de voltallige RvC vindt plaats op 4 of 7 oktober (week 40).
 • Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets tussen 10 en 14 oktober (week 41).
 • Voorgenomen benoemingsdatum: zo mogelijk per 1 november.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review