Veelgestelde vragen » Huurverhoging 2020 

Terug naar het overzicht

1. Ik woon in een sociale huurwoning. Welke huurverhoging kan ik in 2020 verwachten?

Als woningcorporatie zorgen wij ervoor dat uw woning betaalbaar blijft, tegen een huur die bij de woning past (prijs/kwaliteit). Toch hebben soortgelijke woningen in een straat of in een complex niet altijd dezelfde huurprijs. Die verschillen roepen vragen op. Wij kiezen er daarom voor om deze verschillen te verkleinen met de jaarlijkse huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die een hogere huurprijs hebben. Op deze manier worden huurprijzen meer in overeenstemming gebracht met de kwaliteit van de woning. Welk percentage voor u van toepassing is kunt u teruglezen in onze infographic over de huurverhoging.

2. Waarom krijgen huurders van Het Gooi en Omstreken toch een huurverhoging tijdens de coronacrisis?

Het Gooi en Omstreken is een maatschappelijke organisatie. Iedere euro die we verdienen, investeren we in betaalbare en goede sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Als we de huurprijs voor sommige huurders niet zouden verhogen, dan heeft dat gevolgen voor de nodige renovaties, onderhoud en het isoleren en verduurzamen van woningen. Ook zijn de inkomsten hard nodig voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, die zo hard nodig zijn in onze regio.

Wij zijn van mening dat een algemene maatregel, zoals het laten vervallen of uitstellen van de huurverhoging voor alle huurders, geen passend antwoord is op de uiteenlopende problemen. Daarom kiezen we voor maatwerk. We willen juist die huurders helpen die door sterke inkomensdaling in financiële problemen zijn gekomen.

Wanneer u door omstandigheden de huur niet voor de eerste van de maand kunt betalen, willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Een actueel voorbeeld is een aantoonbare daling van inkomen door de coronacrisis.

3. Mijn huur is hoger dan de streefhuur, hoe kan dit?

De streefhuur van een sociale huurwoning wordt vastgesteld op basis van het huurbeleid zoals dat op dat moment geldt. Hierin zijn wij zo veel mogelijk consistent, maar het leidt op termijn toch tot verschillen. Ons beleid is om tenminste 80% van onze woningvoorraad bereikbaar te houden voor mensen met een laag inkomen.

Met het tekenen van de huurovereenkomst, gaat de huurder akkoord met de huurprijs die op dat moment geldt. Zolang die overeenkomst loopt, wordt daarin niets gewijzigd. Ook de jaarlijkse huurverhogingen die volgen, zijn elk jaar weer gebaseerd op regelgeving die vanuit de overheid wordt opgelegd. Op die manier kunnen onderlinge verschillen ontstaan tussen vergelijkbare woningen. Deze verschillen worden kleiner door de wijze waarop wij dit jaar de huurverhoging uitvoeren. In alle gevallen mag de huur nooit meer bedragen dan de maximale huur op basis van het WoningWaarderingStelsel.

4. Waarom groeit mijn huur naar € 738 terwijl mijn streefhuur € 737,14 is?   

Omdat wij door deze minimale verhoging gemiddeld per woning € 1.000,-  minder aan verhuurdersheffing aan de Rijksoverheid hoeven af te dragen.

5. Wat is netto huur en wat is bruto huur?

Netto huur is de huurprijs exclusief de te betalen servicekosten. De huurprijs inclusief servicekosten noemen we de bruto huur. 

6. Welke huurverhoging krijgen huurders van vrije sector huurwoningen, onzelfstandige woningen, parkeerplaatsen, garages, woonwagens en woonwagenstandplaatsen?

Voor onzelfstandige woningen, vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen, garages, woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt een huurverhogingspercentage van 2,6% (gebaseerd op de inflatie 2019).

7. Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum boven de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens lag. De huidige liberalisatiegrens is € 737,14. Klik hier voor de historische liberalisatiegrenzen. 

8. Verlies ik het recht op huurtoeslag als mijn woning duurder wordt dan € 737,14?

Nee, als u nu huurtoeslag krijgt houdt u daar recht op, ook als de woning duurder dan € 737,14 wordt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u voor het eerst huurtoeslag aanvraagt moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurtoeslaggrens (= € 737,14 in 2020).

9. Wanneer krijg ik bericht over de huurverhoging van 2020?

Bent u huurder van Het Gooi en Omstreken? Dan ontvangt u van ons vóór 1 mei 2020 een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u per 1 juli 2020 gaat betalen.

10. Moet ik de huurverhogingsbrief bewaren?

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is het belangrijk dat u de brief over de huurverhoging bewaart. In deze brief staat een specificatie van uw huur en hier wordt om gevraagd door de gemeente als u een verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen doet.

11. Kan ik volgend jaar mijn huurverhogingsbrief digitaal ontvangen?

Ja, op het voorblad van de huurverhogingsbrief staat een code met een verwijzing naar onze website. Hier kunt u de code invullen en dan vervolgens uw verzendkeuze aangeven. Let op! De code is maar 14 dagen geldig.

12. De code is vervallen, wat nu?

Geef dan per e-mail door naar huurverhoging@gooienom.nl dat u voortaan uw mededeling huurverhoging digitaal wilt ontvangen. Geef hierbij ook duidelijk aan op welk e-mailadres u de mededeling huurverhoging wilt ontvangen.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

13. Wanneer en hoe kan ik bezwaar maken?  

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de huurprijs dan kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2020, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Maakt u in dat geval gebruik van het standaard bezwaarformulier. Dit is te downloaden van de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl. Wij zullen dan beoordelen of uw bezwaar terecht is en zullen u hierover informeren. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Voor een procedure bij de Huurcommissie is een voorschot voor leges verschuldigd.

Let op! Niet alle bezwaren kunnen leiden tot het blokkeren van de huurverhoging. Dit kan alleen als de wetgeving het toelaat. Voorbeelden van mogelijk kansrijke bezwaren zijn:

 • Als het huurverhogingspercentage hoger is dan het toegestane maximumpercentage;
 • Als de huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens uitstijgt;
 • Als de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of een dergelijke procedure bij de Huurcommissie loopt nog).

De vroeger bestaande mogelijkheid om op grond van ernstige onderhoudsgebreken met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. U kunt hiervoor gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: een verzoek om Tijdelijke Huurverlaging Vanwege Ernstige Onderhoudsklachten. Van deze procedure kunt u het hele jaar door gebruikmaken.

Voor meer algemene informatie over de huurverhoging kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Of klik hier voor meer informatie op hun website. 

14. Wanneer krijg ik uiterlijk bericht over mijn bezwaar?  

U krijgt uiterlijk 31 juli 2020 bericht van Het Gooi en Omstreken of wij uw bezwaar toekennen.

15. Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt toegekend?  

Als we uw bezwaar toekennen, passen we de huur aan en betalen we de eventueel teveel betaalde huur terug.

16. Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt afgewezen?  

Als we uw bezwaar afwijzen, krijgt u ook van ons bericht. U kunt dan kiezen:

 • U trekt uw bezwaar schriftelijk in. Dan betaalt u niets en gaat de huurverhoging door zoals Het Gooi en Omstreken heeft aangekondigd;
 • U bent het niet eens met onze afwijzing en trekt uw bezwaar niet schriftelijk in. Wij sturen uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. Uitgebreidere informatie over de bezwaarprocedure vind u op de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl.

17. Krijg ik teveel betaalde huur terug na behandeling van mijn bezwaar?  

Als u vóór 1 juli 2020 bezwaar maakt en uw bezwaar wordt toegewezen krijgt u de per 1 juli 2020 teveel betaalde huur terug.

18. Kan ik de huurverhoging weigeren wegens onderhoudsgebreken in mijn woning?  

Nee, onderhoudsgebreken zijn geen reden om een huurverhoging te weigeren. Als er onderhoudsgebreken zijn kunt u alleen bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • Er al een procedure bij de huurcommissie loopt voor huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken;
 • De Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.

19. Mijn woning heeft ernstige onderhoudsproblemen, wat moet ik doen?

Dan moet u die melden bij de Servicedienst via telefoonnummer (035) 621 08 88. U kunt ook uw reparatieverzoek melden via het formulier op onze website

Heeft u die problemen bij ons gemeld, maar verhelpen wij die niet of onvoldoende? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de huur te verlagen. Dit kunt u op elk moment van het jaar doen. U hoeft dus niet te wachten op het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

Huurbevriezing of huurverlaging

20. Kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen bij Het Gooi en Omstreken?

In het sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond zijn afspraken gemaakt over het aanvragen van huurbevriezing en huurverlaging. Wij bieden deze mogelijkheid aan onze bewoners.

21. Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging?

Kijk daarvoor in onderstaande tabellen of in u aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging.

 • Als u in aanmerking komt voor huurbevriezing of -verlaging vragen we u een inkomensverklaring
  2019 van de Belastingsdienst toe te voegen. Ook ontvangen we dan graag een uittreksel van de
  gemeente met daarop de bewoners op uw adres.
 • Het jaarinkomen is gelijk aan de inkomensverklaring 2019 Belastingdienst.
 • Let op! Een verzoek tot huurbevriezing moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn.

22. Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Bij dit verzoek moeten de volgende documenten worden bijgevoegd.

 • Bewijs welke personen staan ingeschreven op het adres door middel van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente;
 • Inkomensverklaring over 2019 van de Belastingdienst van alle personen ouder dan 18 jaar met inkomen. Deze kunt u online aanvragen bij de belastingdienst of telefonisch via 0800-0543. 

Uw verzoek tot huurbevriezing moet uiterlijk 1 juli 2020 bij ons binnen zijn. U ontvangt uiterlijk 1 augustus bericht van ons.

23. Wat gebeurt er als mijn verzoek tot huurbevriezing wordt toegekend?

In dat geval wordt de huur per 1 juli 2020 niet verhoogd. U moet bij een volgende jaarlijkse huurverhoging met een nieuw verzoek tot huurbevriezing aantonen dat u nog steeds in aanmerking komt voor huurbevriezing.

24. Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Bij dit verzoek moeten de volgende documenten worden bijgevoegd.

 • Bewijs welke personen staan ingeschreven op het adres door middel van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.
 • Inkomensverklaring over 2019 van de Belastingdienst van alle personen ouder dan 18 jaar met inkomen. Deze kunt u online aanvragen bij de belastingdienst of telefonisch via 0800-0543.

Uw verzoek tot huurverlaging kunt u het hele jaar door bij ons indienen.

Nog steeds vragen?

25. Mijn vraag is niet beantwoord, wat kan ik doen?

Stuurt u in dit geval een e-mail naar huurverhoging@gooienom.nl

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review